Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Knihovní řád

V souladu se Statutem Obecní knihovny ve Štěpánkovicích, schváleným radou obce pod bodem 2/1 d, ze dne 20. listopadu 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č 257/2001 sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení


Čl.1

Poslání  a činnost knihovny
Knihovna  je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona 257/2001 sb (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.


Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
    výpůjční služby,
    meziknihovní služby,
    informační služby:
    informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
    informace z oblasti veřejné správy
    ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 2. přístup na internet
 3. Veškeré  finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb


Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazů uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace zřizovatele na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.
 6. Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář odpovídá za jeho zneužití.


Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni se řídit KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Při nedodržení těchto opatření může být uživatel dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit jí podle platných předpisů.


Čl. 5

Pokyny pro používání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat operační systém knihovny, nainstalované aplikace a programy v knihovně.
 3. Veškerá data může uživatel kopírovat pouze na elektronické nosiče dat dodané knihovnou.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohli mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulaci s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv nosiči) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat,rozmnožovat, kopírovat, půjčovat atd., prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 sb., autorský zákon).

III. Výpůjční řád 


Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z knihovních fondů jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 sb. a metodických pokynů NK ČR.


Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušen autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
  4. které byly vypůjčeny  jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.


Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel může ústně požádat o rezervaci dokumentu.


Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Knihovna může určit zkrácenou výpůjční lhůtu. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měcís, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.


Čl.10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.


Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčován mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno 15 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 6. Do vypořádání pohledávek knihovna pozastaví uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet  v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 sb., - autorský zákon.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

IV. Postihy při nedodržení ustanovení Knihovního řádu


Čl. 13

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráváním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat  jako náhradu totéž dílo v jiném vydání nebo finanční náhradu. Finanční náhrada je stanovena ceníkem služeb knihovny.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
  Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovení výpůjční lhůty.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Lhůta pro zaslání upomínek je 14 dnů, první po 14cti dnech o uplynutí výpůjční doby. Po třech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis Obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Ztráta průkazu uživatele:
  Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.


Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti  (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se uhradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

Ve Štěpánkovicích  10.9. 2004 

(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR